Υπεύθυνη Δήλωση Εισόδου – Διαμονής Ανηλίκου

Προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος σε ανήλικο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ηλεκτρονικά Υπεύθυνης Δήλωσης,  μέσω egov.gr , το κείμενο  της οποίας ο ενδιαφερόμενος (Γονέας ή Κηδεμόνας), μπορεί να βρει εδώ.

Η Υπεύθυνη Δήλωση η οποία εκδίδεται από το gov.gr με το γνήσιο της υπογραφής του γονέα/κηδεμόνα, στέλνεται ως συνημμένο αρχείο στη γραμματεία υποδοχής, μέσω email ( poseidi@auth.gr ). Ακολούθως, η γραμματεία προχωρεί σε επιβεβαίωση της δήλωσης, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον Γονέα/ Κηδεμόνα του ανήλικου.

Υπεύθυνες  Δηλώσεις οι οποίες δεν φέρουν το ως άνω κείμενο και δεν έχουν εκδοθεί ψηφιακά (gov.gr) δεν γίνονται δεκτές.