Αίτηση Εργασίας 2015 – Υπεύθυνος Δημιουργικής Απασχόλησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία έχουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Α.Π.Θ., υποψήφιοι διδάκτορες του Α.Π.Θ., μέλη ΔΕΠ, Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί Υπάλληλοι μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι της Π.Φ. Λέσχης, υπάλληλοι εργολαβίας του Α.Π.Θ. και της Π.Φ.Λ.) και όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ιδιοτήτων, είτε φοιτούν και εργάζονται στο Α.Π.Θ., είτε όχι.

Οι αιτούντες, χρειάζεται να επισυνάπτουν στην αίτησή τους το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο καθορισμός των περιόδων και των ωρών απασχόλησης γίνεται έπειτα από συνεννόηση κατά τη συνέντευξη.