Αίτηση Εργασίας για θέση Γραμματείας Υποδοχής 2016

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους , επισυνάπτοντας  βιογραφικό σημείωμα.

 

**** Οι αιτήσεις έχουν κλείσει. ****