Αίτηση Εργασίας Για θέση Γενικών Καθηκόντων 2015

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους , επισυνάπτοντας  βιογραφικό σημείωμα.