Αίτηση Εθελοντικής Εργασίας για τη βιβλιοθήκη & τον κινηματογράφο της Κατασκήνωσης

****  Οι αιτήσεις έχουν κλείσει   ****

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την αίτησή τους , επισυνάπτοντας  βιογραφικό σημείωμα.