Ιούνιος 2020

Λειτουργία Κατασκήνωσης 2020

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Κατασκήνωσης και του αρμόδιου Αντιπρύτανη, καθώς και την τελική εισήγηση του Πρύτανη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας ΑΠΘ, θεώρησε ότι ειδικά για φέτος δε δύνανται να εκπληρωθούν όλες εκείνες οι υγειονομικές προσταγές, που επιβάλλονται για την ασφάλεια των κατασκηνωτών.